ALGEMENE VOORWAARDEN

SAMEN WERKEN

1. Algemeen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Leverancier: FKKR web en print design (KvK 53670494), gevestigd te Utrecht;
  • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst sluit, onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of jegens wie Leverancier enige (rechts-­-) handeling verricht;
  • Overeenkomst: iedere tussen Leverancier en Opdrachtgever, alsmede alle (rechts) hande;omgem ter voorbereiding en ter uitvoering de Producten: alle zaken (waaronder tevens websites) en mag het product samenhangende diensten die het onderwerp zin van een Overeenkomst;

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op offertes, opdrachten en overeenkomsten waarbij FKKR web & print design is.

2.2 Wanneer u gebruikt maakt van de diensten van FKKR web & print design aanvaardt u de Algemene Voorwaarden.

2.3 Afwijking van de Algemene Voorwaarden is slechts toegestaan wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.

2.4 FKKR web & print design behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Daartoe wordt Opdrachtgever op de hoogte gesteld van de wijziging. Indien Opdrachtgever binnen 30 (zegge: dertig) dagen na kennisgeving schriftelijk aan FKKR web & print design te kennen geeft niet met de wijziging akkoord te gaan, zullen de laatst geldende Algemene Voorwaarden van toepassing blijven.

2.5 Algemene (inkoop-­-) voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

2.6 Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door FKKR web & print design zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door FKKR web & print design zijn persoonlijk gericht aan Opdrachtgever of offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van FKKR web & print design, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

3.3 FKKR web & print design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 (zegge: dertig) dagen wordt bevestigd.

4. Prijzen

4.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

4.2 Meerwerk dat niet van tevoren is afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor FKKR naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd. Daartoe zal FKKR de Opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen.

5. Betaling

5.1 Na opdrachtbevestiging van de Opdrachtgever krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en FKKR en is de Opdrachtgever verplicht om het werk van FKKR volgens afspraak te honoreren.

5.2 30 (zegge: dertig) procent van de gehele factuur dient bij akkoord offerte betaald te worden. De overige 70 (zegge: zeventig) procent dient bij oplevering van het product betaald te worden, tenzij anders overeengekomen tussen Opdrachtgever en FKKR.

5.3 Indien de Opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door FKKR een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 (zegge: achtentwintig) kalenderdagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zal door FKKR de vordering op Opdrachtgever aan een incassobureau worden overgedragen. Wettelijke rente wordt berekend over het verschuldigde bedrag vanaf het verloop van de termijn van 28 dagen.

6. Levering

6.1 FKKR web & print design kent geen vaste levertijden. De levertijd/opleveringsdatum gaat in goed overleg met de Opdrachtgever en staat in de getekende offerte.

7. Contractsduur, opzegging en ontbinding

7.1 FKKR web & print design kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen indien de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met FKKR gesloten overeenkomst(en).

7.2 FKKR web & print design heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

8. Overmacht en aansprakelijkheid

8.1 Tekortkomingen van FKKR web & print design in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. Tekortkomingen van FKKR web & print design in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk, ongevallen, stakingen, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan FKKR web & print design toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

8.2 Opdrachtgever vrijwaart FKKR web & print design voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van FKKR web & print design jegens Opdrachtgever is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van:

a. Ondeskundig gebruik/foutieve installatie van – en het verschaffen van onjuiste/onwettelijke informatie en/of afbeeldingen op – een Internetsite door de Opdrachtgever ,medewerkers van de Opdrachtgever en/of derden;
b. Het zonder toestemming van Opdrachtgever of FKKR web & print design inbreken in en/of toegang verschaffen tot computerprogramma’s/Internet-­-sites door derden (hacken);
c. Het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden.
d. Misbruik van door FKKR web & print design ter beschikking gestelde applicaties

8.3 FKKR web & print design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, internetbrowser, domeinregistrant, andere factoren (bijv. bij Google) waarop FKKR web & print design geen invloed kan uitoefenen.

8.4 FKKR web & print design is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen, zoals computervirussen. De Websitebouwman mag daarvoor antivirus software draaien om de schade aan haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.

8.5 FKKR web & print design is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van een dienst veroorzaakt door derden.

8.6 Iedere eventuele aansprakelijkheid van FKKR web & print design is in alle gevallen beperkt tot de betreffende of laatste factuur, te allen tijde met een maximum van € 500,-­- exclusief BTW.

8.7 FKKR web & print design is niet verantwoordelijk voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van FKKR web & print design werkzaam zijn.

8.8 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de diensten geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.

8.9 Opdrachtgever dient zelf ondermeer zijn e-­-mailadressen in te stellen, subdomeinen te activeren, achterliggende databases in te stellen en te beheren, DNS gegevens in te stellen en statistieken in te stellen en te beheren. De Websitebouwman is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van dit handelen.

8.10 De Websitebouwman is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de server, applicatie en/of dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud en/of aanpassingen ter verbetering en/of reparatie van het systeem of de applicatie, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens De Websitebouwman ontstaat.

9. Intellectuele eigendom

9.1    Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, voortkomend uit de door FKKR web & print design verleende diensten, komen geheel en exclusief toe aan FKKR web & print design Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Alle in het kader van enige dienst door FKKR web & print design tot stand gebrachte documenten, rapportages, geleverde en geoptimaliseerde websites, logo’s iconen en of illustraties en adviezen blijven eigendom van FKKR web & print design.

9.2     Opdrachtgever heeft enkel recht op overdracht van auteursrecht indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen tussen Opdrachtgever en FKKR web & print design.

9.4     Teksten, modellen, methoden, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies, opleidingsprogramma of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Haarsma Media. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Haarsma Media.

9,5    De overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten van FKKR web & print design aan Opdrachtgever.

9.6    Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming van Haarsma Media diensten en producten te veranderen, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van Haarsma Media.

 

10. Hosting

10.1 De duur van een Overeenkomst voor een Domeinregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie. Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt een Overeenkomst voor alle overige producten en/of diensten van FKKR web & print design aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor éénzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de Opdrachtgever of door FKKR web & print design zoals omschreven in artikel 7.1.

10.2 Opzegging van een Overeenkomst door de Opdrachtgever dient minimaal twee kalendermaanden voor het einde van de termijn te geschieden. FKKR web & print design heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-­-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van een kalendermaand in acht dient te worden genomen. Opzegging door Opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van poststempel.

10.3 Prijswijziging Indien na het sluiten van de Overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen. Dit kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van poststempel. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats.

10.4 Meerwerk/extra kosten Indien FKKR web & print design. ten behoeve van de Opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.

10.5 Overschrijding dataverkeer De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst of afbeeldingen over het internet via de door FKKR web & print design geleverde hostingdiensten van en naar de website van de Opdrachtgever). Zulks geschiedt conform de bepalingen in de Overeenkomst.

11. Technisch onderhoud

11.1 Leverancier kan een contentmanagement systeem implementeren bij de ontwikkeling van de ‘Website’, welke in beheer wordt overgedragen aan de Opdrachtgever. Technisch onderhoud is dan volledig de enkele verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het onderhoud.

11.2 In de Overeenkomst kunnen partijen overeenkomen dat Leverancier verantwoordelijk is voor het technisch onderhoud.

11.3 Het techniesch onderhoud bestaat dan uit:

a. het op verzoek van Opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen aan de ‘Website’. Dit zijn enkel wijzigingen in de teksten en afbeeldingen.
b.Wijzigingen in het design of de functionaliteiten zijn hier niet bij inbegrepen.
c.het verzorgen van technische updates, indien nodig.
d.het verzorgen van wekelijkse back ups van de gehele website.

11.4 Leverancier zal de onderhoudswerkzaamheden onder a. verrichten nadat Opdrachtgever hiertoe schriftelijk, per e-­-mail of per fax heeft verzocht.

11.5 De Opdrachtgever zorgt voor de aanvang van onderhoudswerkzaamheden voor een back-­-upversie van de meest actuele versie van de ‘Website’.

11.6 Buiten het onderhoud vallen andere werkzaamheden dan omschreven in lid 1 tot en met 3 en in het bijzonder werkzaamheden als gevolg van: het niet correct functioneren van de ‘Website’ als gevolg van onvolkomenheden in Apparatuur, of (systeem)programmatuur in gebruik bij Opdrachtgever, waarop of in samenhang waarmee de ‘Website’ wordt gebruikt; het niet correct functioneren van de ‘Website’ indien deze in samenhang met niet door Leverancier geleverde of geadviseerde computerprogrammatuur wordt gebruikt; gebruik van de ‘Website’ dan wel Contentmanagement systeem in strijd met de eventueel bijbehorende Documentatie of instructies van Leverancier of als gevolg van onzorgvuldig beheer

12. Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank Midden-­-Nederland. Niettemin heeft FKKR web & print design het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

Laatste geüpdate versie: 20­-01­-2015